Ochrana osobných údajov - GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje budú spracúvané podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naše občianske združenie – Asociácia Marfanovho syndrómu zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.


Spoločnosť:
Názov: Asociácia Marfanovho syndrómu, o.z.
Sídlo: Dobrovičova 7, 811 02 Bratislava
Kontaktná adresa: Vajnorská 54, 831 04 Bratislava
IČO: 30812607


AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Asociácia spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje – bežné osobné údaje, meno, bydlisko, dátum narodenia,
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa,
 • Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí,
 • Informácie z korešpondencie, vrátane e-mailu, SMS správ

Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v prihláške a v súhlase o spracúvaní osobných údajov.


NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje sa spracúvajú na nasledovné účely:

 • vedenie evidencie členov asociácie,
 • zasielanie brožúr, letákov a iných informačných materiálov,
 • prihlasovanie na stretnutia a aktivity asociácie,
 • informovanie členov o aktivitách a činnosti asociácie prostredníctvom e-mailu, web stránky asociácie www.marfan.sk, sociálnej siete asociácie nachádzajúcej sa na sociálnej sieti www.facebook.sk, poštovými zásielkami alebo telefonicky,
 • domáce a zahraničné služobné cesty


AKO DLHO BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVANÉ? 

Do ukončenia členstva v asociácii, následne prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 • Ak sa osobné údaje spracovávajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa marfan.sk@mail.t-com.sk; lukovicova@stonline.sk.