Zákony a vyhlášky

Podľa Zákona č. 365/2004 Z. z. Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) platí „Nikto nesmie byť kvôli jeho postihnutiu znevýhodnený“.


Predpisy a vyhlášky o pomoci pre postihnuté osoby na kompenzáciu nevýhod podmienených postihnutím alebo zvýšených nákladov platia nezávisle od dôvodu postihnutia, druhu alebo závažnosti postihnutia.

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia") je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP osoby poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.


Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele