Brožúra pre pacientov

Asociácia na ochranu práv pacientov vydala potrebnú a praktickú informačnú brožúrku:

 „Sprievodca právami pacienta na zdravotnú a sociálnu starostlivosť“.


Stiahnuť si ju môžete na našom webe alebo na internetovej stranke AOPP >>>.  

Z obsahu brožúry vyberáme:

5.1 Zdravotné poisťovne

5.1.1 Kúpeľná liečba

5.1.2 Ako postupovať, ak má pacient záujem zmeniť svoju zdravot  poisťovňu

5.1.3 Doplatky za lieky - limit spoluúčasti

5.1.4 Podmienky preplácania liekov neregistrovaných alebo nedostupných na Slovensku

5.1.5 Ako postupovať v prípade, ak nemá zdravotná poisťovňa pacienta uzatvorenú zmluvu s lekárom pacienta

5.1.6 Na akú zdravotnú starostlivosť má pacient nárok, v prípade, ak je dlžníkom na zdravotnom poistení

5.1.7 Kontakty na ZP


5.2. Sociálna poisťovňa

5.2.1 Invalidita a invalidný dôchodok

5.2.2 Kontak na SP 


5.3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

5.3.1 Ťažké zdravotné postihnutie

5.3.2 Hmotná núdza

5.3.3 Kontakt na ÚPSVaR


5.4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

5.4.1 Poplatky vyberané v ambulanciách lekárov

5.4.2 Rozsah a podmienky úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

5.4.3 Kontakt MZ SR


5.5 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

5.5.1 Čo nespadá do kompetencie ÚDZS

5.5.2 Kontakt na ÚDZS


5.6 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

5.6.1 Povinnosti zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu

k pacientovi

5.6.2 Poučenie a informovaný súhlas

5.6.3 Zdravotná dokumentácia a zverejňovanie údajov

5.6.4 Môže si pacient vybrať lekára?

5.6.5 Recept na lekársky predpis

5.6.6 Domáhanie sa práv pacienta v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb s tým súvisiacich

5.6.7 Kedy sa obrátiť profesnú komoru zdravotníckeho pracovníka

5.7 Vyšší územný celok – VÚC

5.7.1 Zariadenia sociálnych služieb a opatrovanie

5.8 Samospráva miest a obcí

5.8.1 Ďalšie sociálne služby


5.9 Zamestnávateľ

5.9.1 Návšteva u lekára

5.9.2 Sprevádzanie príbuzného u lekára

5.9.3 Ošetrovanie chorého člena rodiny

5.9.4 Práceneschopnosť

5.9.5 Preradenie na inú prácu

5.9.6 Výhody zamestnávania invalidných ľudí

5.9.7.hľadanie práce